Skip to main content

Podmínky použití

Použití tohoto webu

Tento web kontroluje a provozuje společnost HRA Pharma, která sídlí na adrese 15 rue Béranger, 75003 Paříž, Francie (telefonní číslo: +33 (0) 1 40 33 11 30). Zobrazování a používání těchto stránek se řídí těmito podmínkami a všemi platnými zákony a předpisy. Zobrazením nebo použitím tohoto webu vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami, bez jakýchkoli omezení či výhrad.

Společnost HRA Pharma si vyhrazuje právo tyto podmínky čas od času bez předchozího oznámení změnit, jestliže tak uzná za vhodné. Proto vám doporučujeme, abyste je pravidelně kontrolovali.

Tento web je veřejně dostupný.

Účelem toho webu není sloužit jako zdroj lékařských rad nebo názorů. Žádná část obsahu tohoto webu nesmí být za žádných okolností použita ke stanovení lékařské diagnózy, kterou můžete získat pouze po poradě s kvalifikovaným lékařem.

Obsah a odpovědnost

Tento web byl vytvořen s cílem poskytovat všeobecné informace o puchýřích, oparech, kuřím oku, mozolech a o tom, jak tyto problémy léčit a jak jim předcházet, a konkrétní informace o výhodách produktú Compeed. Byl připraven v souladu s principy mezinárodních předpisú.

Souhlasíte s tím, že tento web a veškerý jeho obsah zobrazujete a používáte na vlastní riziko. Společnost HRA Pharma a všechny strany podílející se na tvorbě, realizaci nebo provozu tohoto webu se tímto výslovně zříkají:

všech podmínek, záruk a dalších požadavků, které mohou jinak vyplývat ze zákona, zvykového práva nebo ekvity;

veškeré odpovědnosti za přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu či škodu, která uživateli vznikne v důsledku zobrazení, použití nebo nemožnosti použití tohoto webu nebo v důsledku chyb či opomenutí v jeho obsahu.

Společnost HRA Pharma nepřijímá odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou útokem DDoS, viry nebo jinými prostředky poškozujícími technologie, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo další soukromá zařízení v důsledku použití audiozáznamů, videozáznamů, dat nebo textu na webu nebo jakéhokoli jiného aspektu tohoto webu.

Registrace a ochrana osobních údajů

Společnost HRA Pharma respektuje soukromí zaregistrovaných uživatelů webu. Informace

o shromažďování a používání svých osobních údajů najdou uživatelé v zásadách o ochraně osobních údajů.

Ochranné známky a loga

Ochranné známky a loga používané na tomto webu nesmíte žádným způsobem používat.

Autorské právo

Společnost HRA Pharma je vlastníkem všech autorských práv v rámci tohoto webu nebo držitelem licence k nim. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Můžete si stáhnout a uchovávat na disku nebo ve vytištěné formě jednu kopii materiálů publikovaných na tomto webu, a to pouze pro vlastní, nekomerční použití. Podmínkou je, že neodstraníte žádná označení autorského práva ani jiného vlastnického práva. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti HRA Pharma nesmíte kopírovat, distribuovat, zobrazovat, stahovat, upravovat, zveřejňovat, přenášet ani používat žádný materiál jako celek ani jeho část. Žádný materiál, který na tomto webu publikovala společnost HRA Pharma, nesmíte zrcadlit na jiný webový server vcelku ani z části. Nesmíte kopírovat žádnou grafiku obsaženou v materiálech publikovaných na tomto webu.

Žádné ze zde uvedených ustanovení nelze vykládat tak, že nepřímo, na základě právní překážky nebo jinak uděluje nějakou licenci či právo v rámci patentu nebo ochranné známky společnosti HRA Pharma nebo třetí strany. S výjimkou výše výslovně definovaných ujednání nelze žádné ze zde uvedených ustanovení vykládat tak, že uděluje licenci či právo k dílu chráněnému autorským právem, které vlastní společnost HRA Pharma nebo k němu má licenci.

Výhrada práv

Společnost HRA Pharma si vyhrazuje právo upravit nebo smazat materiál z tohoto webu bez předchozího oznámení.

Rozhodné právo

Tyto podmínky i jejich výklad se řídí francouzským právem. Řešit všechny spory vzniklé v důsledku nebo ve spojitosti s těmito podmínkami budou výlučně francouzské soudy.

Různé

Pokud bude jakékoli ustanovení v těchto podmínkách shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude odstraněno, aniž by došlo k ovlivnění platnosti, zákonnosti nebo vynutitelnosti všech zbývajících ustanovení. Pokud není výslovně ustanoveno jinak, tyto podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi vámi a společností HRA Pharma ohledně použití tohoto webu a obsahu.