Skip to main content

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Společnost HRA Pharma věnuje ochraně osobních údajů a soukromí mimořádnou pozornost a zavázala se, že je bude chránit prosazováním následujících základních hodnot: bude respektovat očekávání jednotlivých osob s ohledem na použití jejich osobních údajů, bude prohlubovat a udržovat důvěru spotřebitelů a dalších zúčastněných osob nebo organizací, bude předcházet újmám v souvislosti s ochranou osobních údajů a soukromí a bude se řídit literou i duchem zákonů a nařízení definujících ochranu osobních údajů.

Společnost HRA Pharma poskytuje online zdroje s cílem nabízet informace o zdraví a našich produktech.

Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů se společnost HRA Pharma, která zastává roli správce, zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje velice obezřetně a pouze pro účely, ke kterým byly osobní údaje shromážděny, a to v souladu se základními hodnotami společnosti HRA Pharma a platnými zákony, zejména s obecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné prostřednictvím webu CZ_CS (dále „web“).

Následující pojmy „osobní údaje“, „zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „úřad pro ochranu osobních údajů“ odpovídají definicím uvedeným v článku 4 obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

 1. Informace, které jsou o vás shromažďovány, když navštívíte tento web
 • Údaje, které sdílíte přímo, když nás kontaktujete: hlavní skupiny shromažďovaných informací tvoří vaše e-mailová adresa, obsah vašeho e-mailu a naše odpověď.
 • Informace, které jsou o vás shromažďovány, když navštívíte tento web: tyto údaje jsou shromažďovány během vašeho používání tohoto webu, aniž byste je aktivně poskytovali, díky několika technologiím, zejména adrese IP, souborům cookie, internetovým tagům či údajům o procházení. Mezi hlavní kategorie shromažďovaných údajů patří:
  • doména a server (hostitelský), ze kterých zobrazujete tento web na internetu;
  • adresa webu, ze kterého přistupujete na náš web, pouze v případě selhání;
  • datum, čas, délka návštěv tohoto webu a nejčastěji zobrazované stránky;
  • vaše adresa IP;
  • operační systém vašeho počítače a údaje o vašem webovém prohlížeči.

Další informace o používání souborů cookie společností HRA Pharma najdete v zásadách o souborech cookie, které jsou k dispozici v zápatí tohoto webu. V těchto zásadách o souborech cookie naleznete informace o tom, jak soubory cookie zakázat v případě, že nesouhlasíte s jejich používáním.

 1. Jaké jsou účely zpracování a právní základ?
Účely Právní základ
Správa a vyřizování vašich otázek Soulad s našimi právními povinnostmi a s naším oprávněným zájmem vaše otázky zodpovědět
Pro naše obchodní potřeby, zejména analýzu údajů, audity, vývoj nových produktů, vylepšení našeho webu, vylepšení našich produktů i služeb, zjišťování trendů v používání webu, přizpůsobení webu vašim preferencím a posouzení efektivity našich propagačních kampaní Soulad s naším oprávněným zájmem upevňovat vztah s vámi
Správa a provozování webu (projděte si prosím naše zásady o souborech cookie) Naše oprávněné zájmy provozovat web
Provádění statistiky používání webu (projděte si prosím naše zásady o souborech cookie) s cílem zvyšovat kvalitu našeho webu Váš souhlas
Správa přijatých informací, které se týkají nežádoucích účinků nebo stížnosti ohledně kvality

 

Soulad s našimi právními povinnostmi
 1. Kdo je příjemcem vašich osobních údajů?

Přístup k vašim osobním údajům mají výhradně oprávněné osoby ve společnosti HRA Pharma. Tyto osoby přístup k vašim údajům nutně potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti.

Vedle výše uvedených skupin příjemců bude společnost HRA Pharma vaše osobní údaje předávat také našim oprávněným zpracovatelům, kteří vaše osobní údaje budou zpracovávat jménem společnosti HRA Pharma. Zpracovatelé podílející se na řízení péče o spotřebitele jsou CPM FranceRNI Conseil.

Společnost HRA Pharma rovněž bude vaše osobní údaje sdělovat příslušným úřadům, aby plnila požadavky platných zákonů.

Vaše osobní údaje budou v každém případě zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a zejména s Nařízením (EU) 2016/679.

 1. Jak dlouhou dobu budou vaše osobní údaje uchovávány?

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů nebudou informace, které jsou o vás shromažďovány během návštěvy webu, uchovávány déle než po dobu dvou let.

Co se vašich osobních údajů týče, je doba uchovávání:

 • 3 roky, pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem správy a provozu webu nebo provádění statistiky používání webu;
 • 10 let od komercializace poslední šarže produktu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem správy přijatých informací, které se týkají nežádoucích účinků nebo stížnosti ohledně kvality.
 1. Přenosy mimo Evropský hospodářský prostor

Zpracování osobních údajů nebude probíhat mimo Evropský hospodářský prostor.

Mimo Evropský hospodářský prostor je třeba zpracovávat pouze souhrnné nebo anonymizované údaje.

 1. Zabezpečení

Společnost HRA Pharma zavede vhodná technická i organizační opatření, která zajistí odpovídající úroveň zabezpečení před hrozícími riziky a ochrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, vyzrazením, pozměněním nebo likvidací.

 1. Jaká máte práva? Jak je můžete uplatňovat?

V souladu se zákonem o ochraně údajů, zejména Nařízením (EU) 2016/679, máte v souvislosti se svými osobními údaji několik práv. Zde je výčet těchto práv:

 • Právo na přístup – Můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o vás společnost HRA Pharma uchovává. V souvislosti s touto žádostí od vás společnost HRA Pharma může požadovat konkrétní informace, které nám pomohou jak ověřit vaši totožnost a právo na přístup, tak vyhledat osobní údaje, které o vás společnost HRA Pharma uchovává, a předat vám je. V případě, že vám přístup k vašim osobním údajům nemůžeme umožnit (například z důvodu, že osobní údaje byly zlikvidovány, vymazány nebo anonymizovány), sdělíme vám konkrétní důvody.
 • Oprava nebo výmaz osobních informací – Společnost HRA Pharma se snaží zajistit, aby osobní údaje, které uchovává, byly přesné, aktuální a úplné. Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás společnost HRA Pharma uchovává, jsou nesprávné, nepřesné, neúplné nebo neaktuální, můžete požádat o revizi nebo opravu těchto údajů. Jestliže bude dosaženo závěru, že jsou osobní údaje nepřesné, neúplné nebo neaktuální, provedeme jejich revizi.
 • Odvolání souhlasu – Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, máte právo jej kdykoli odvolat, což však nijak neovlivní zákonnost zpracování před odvoláním vašeho souhlasu.
 • Námitka proti zpracování – Máte možnost vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů včetně profilování, a to na základě důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, jak definuje zákon o ochraně údajů. V případě, že profilování souvisí s přímým marketingem, máte vždy právo vznést námitku.
 • Omezení zpracování – Máte právo, abychom v určitých případech, které definuje zákon o ochraně údajů, omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost – Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud ke zpracování dochází na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy. Máte také právo požádat nás o přenos osobních údajů jinému správci dat, kterého si vyberete.
 • Stížnosti – Máte právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste přesvědčeni, že společnost HRA Pharma nesplnila požadavky nařízení GDPR v souvislosti s vašimi osobními údaji

Jestliže si přejete uplatnit jakékoli z těchto práv, odešlete žádost na e-mailovou adresu dataprivacy@hra-pharma.com nebo poštovní adresu Laboratoire HRA Pharma. V žádosti uveďte své jméno a příjmení a přiložte k ní kopii svého dokladu totožnosti.

V případě nevyřešených nejasností máte právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které žijete či pracujete nebo ve které došlo k údajnému porušení vašich práv.

Datum vstupu v platnost: